[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
ร้องเรียน Online
E - Service
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การปฎิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.144.55.253
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  6 ip
  เมื่อวาน
  512 ip
  เดือนนี้
  853 ip
  เดือนที่แล้ว
  4667 ip
  ปีนี้
  74739 ip
  ทั้งหมด
  166215 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  คณะผู้บริหาร

  โครงสร้างผู้บริการท้องถิ่น


   

   
  เข้าชม : 2108  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong